СТАТУТ

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

ПРАВИЛНИК О РАДУ ШКОЛЕ

ПРАВИЛНИК О НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА / допуна акта

ПРАВИЛНИК О ПОНАШАЊУ

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ЛЕТОПИС

ИНФОРМАТОР О РАДУ ШКОЛЕ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022-2026

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 2021-2025

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2023/24

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2021/22

Стручно упутство за препознавање, подршку и праћење образовања и васпитања ученика и ученица сa изузетним, односно посебним способностима